Οι πιστοποιήσεις μας

Η Newrest Κύπρου έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα για τη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία καθώς και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22000:2018. Επιπλέον το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015.